Đại hội cha mẹ học sinh năm học 2022-2023 Trường Mầm Non Hoa Hồng

Lượt xem:


1.Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
2. Ban đại diện hội cha mẹ học sinh báo cáo hoạt động năm học 2021-2022, phương hướng hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2022-2023.
3. giới thiệu ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2022-2023.